MISJA I CEL ZWIĄZKU

Misja

Polski Związek Niewidomych jako dość specyficzna forma organizacji pożytku publicznego naucza samodzielności, aktywizacji społecznej i zawodowej swoich podopiecznych.

Ponadto udziela porad, wskazówek oraz informacji zapewniając tym samym odnalezienie sensu życia. Dzieje się to poprzez szeroko rozumianą pomoc osobom niewidomym, słabowidzącym i ich bliskim w adaptacji nowych warunków życia.

Realizuje indywidualne i grupowe szkolenia jak również wspiera psychologicznie w procesie rehabilitacji i integracji społecznej.

Zmienia postrzeganie społeczeństwa wobec środowiska osób z uszkodzonym narządem wzroku poprzez edukację i podejmowanie wspólnych inicjatyw.

Cele realizowane przez Polski Związek Niewidomych

– Objęcie opieką i wsparciem wszystkich osób, które straciły lub tracą wzrok,
– Nauczenie ich samodzielnego funkcjonowania, w tym wykonywania różnych czynności technikami pozawzrokowymi,
– Przeciwdziałanie izolacji i poczuciu osamotnienia przez włączanie w aktywny nurt życia społeczno – zawodowego.

W zakresie pomocy na rzecz członków – Polski Związek Niewidomych;

Prowadzi poradnictwo i udziela informacji:
– osobom niewidomym na temat: rehabilitacji, leczenia, zatrudnienia, przepisów prawnych, zaopatrzenia w specjalistyczny sprzęt ułatwiający funkcjonowanie i pomoce dydaktyczne a także rozwiązywania różnych problemów życiowych;

– rodzicom opiekunom i specjalistom w zakresie: wychowania oraz kształcenia dzieci niewidomych i słabowidzących, także z dodatkowymi zaburzenia­mi rozwojowymi;

– Organizuje:
– szkolenia indywidualne i grupowe dla osób niewido­mych i słabowidzących z zakresu nauki brajla, usprawniania widzenia, samodzielnego i bezpiecz­nego poruszania się oraz wykonywania czynności życia codziennego, bezwzrokowej obsługi kompute­ra, telemarketingu i aktywnego poszukiwania pracy,

– specjalistyczne turnusy rehabilitacyjne;

– Zaopatruje osoby niewidome i słabowidzące w:
– czasopisma i książki wydawane w brajlu, druku powiększonym i na nośnikach elektronicznych,

– książki „mówione”, m.in. lektury szkolne;

– Rozwija działalność kulturalną niewidomych organizując koncerty, wystawy, plenery artystyczne;
– Pomaga w pozyskaniu psa-przewodnika i w jego utrzymaniu;
– Współpracuje z różnymi instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w rozwiązywaniu różnych problemów życiowych swoich członków;
– Prowadzi kampanie promocyjne informując społeczeństwo o specyficznych potrzebach środowisk które reprezentuje;
– Podejmuje działania na rzecz wprowadzania potrzebnych lub zmian niekorzystnych uregulowań prawnych dotyczących środowiska osób niewidomych i słabowidzących.

A może warto się tym podzielić?
  • Facebook
  • Twitter
  • Śledzik
  • email