OGŁOSZENIA

ZAPISY NA OBCHODY „DNIA BIAŁEJ LASKI”

Zarząd Koła terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Katowicach zaprasza swoich członków i ich przyjaciół do zapisywania się na obchody „Dnia Białej Laski”, które w tym roku będą obchodzone w dniu 10 października 2018 r. w restauracji „Pod Wieżami” ul. Mickiewicza 29.
Zapisy będą przyjmowane w biurze koła w godzinach urzędowania w terminie od 11 do 25 września 2018 r.

Serdecznie wszystkich zapraszamy do zapisywania się i świętowania tego dnia w gronie przyjaciół i zaproszonych gości.
Zarząd Koła

POKAZ SPRZĘTU DLA NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH FIRMY ALTIX

Informujemy naszych członków, że w dniu 17 lipca 2018 r. odbędzie się w siedzibie koła terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Katowicach pokaz sprzętu tyfloinformatycznego dedykowanego osobom niewidomym i słabo wiedzącym pomagającego im na co dzień w pokonywaniu życiowych trudności i pracy zawodowej.
Serdecznie zapraszamy do licznego uczestnictwa.
Zarząd Koła

PĘTLA INDUKCYJNA DLA OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH W BAZYLICE OO. FRANCISZKANÓW W PANEWNIKACH

Pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących.

W dniu 15 czerwca 2018 r została zainstalowana pętla indukcyjna w Bazylice oo. Franciszkanów w Panewnikach – dzielnicy Katowic.

Pętla indukcyjna to potoczna nazwa systemu wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną (induktofoniczną). Umożliwia ona osobie niedosłyszącej odbiór czystego i wyraźnego dźwięku poprzez cewkę telefoniczną (T), w którą wyposażony jest niemal każdy aparat słuchowy. Aby skorzystać z dobrodziejstwa tego rozwiązania, należy w miejscu, gdzie zainstalowana jest pętla przełączyć aparat słuchowy z mikrofonu (M) na cewkę telefoniczną (T).

Pętla ma na celu poprawę jakości rozumienia mowy oraz odbioru dźwięku przez osoby słabosłyszące (korzystające z aparatów słuchowych) a także osoby głuchoniewidome mające jednocześnie uszkodzenie wzroku i słuchu w trakcie odbywających się w bazylice Mszy Świętych, koncertów i różnych spotkań.

Pętla indukcyjna została zainstalowana w ciągu ławek. Umożliwia ona poprzez przełączenie w aparatach słuchowych na cewkę indukcyjną eliminację lub ściszenie dźwięków otoczenia, a przez to słyszenie głosu mówiącego do mikrofonu bezpośrednio w aparatach słuchowych, co pozwala na zdecydowanie lepsze rozumienie mowy np. kapłana. Jednocześnie może z niej korzystać około 300 osób.

Środki na ten cel zostały pozyskane z Urzędu Miasta Katowice.

Zapraszamy do korzystania z tego rozwiązania osoby słabosłyszące, gdyż jak pokazują badania, dzięki pętli indukcyjnej zrozumiałość mowy u osób, które korzystają z aparatów słuchowych poprawia się w znaczny sposób.

UWAGA WAŻNA WIADOMOŚĆ DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Postanowienia wstępne
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski (zwane dalej: „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w Katowicach (adres: ul. Katowicka 77, 41-500 Chorzów), identyfikujące się numerem KRS: 0000012847.
2. Stowarzyszenie chroni dane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie przy ochronie danych osobowych.
Administrator danych osobowych
3. Jako administrator danych osobowych Stowarzyszenie odpowiada za wyznaczenie celu i sposobu przetwarzania danych, a także za ich bezpieczeństwo.
4. Stowarzyszenie przetwarza dane osób, które:
• Wstąpiły do Stowarzyszenia;
• Przekazały darowiznę na rzecz Stowarzyszenia;
• Wzięły udział w akcjach lub działaniach Stowarzyszenia;
• Skontaktowały się ze Stowarzyszeniem za pośrednictwem telefonu, listu lub maila;
• Zwróciły się do Stowarzyszenia z prośbą o wsparcie.
5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: ………………………..
Zasady przetwarzania danych
6. Dane osobowe przetwarzane są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wdrożoną polityką prywatności.
Przetwarzamy dane na podstawie zawartej umowy.
Przetwarzamy dane na podstawie prawnych zobowiązań np. w celu poinformowania naszych członków i członkiń o istotnych informacjach.
W zależności od rodzaju relacji ze Stowarzyszeniem zakres gromadzonych i analizowanych danych może być różny.
Przetwarzamy dane osobiste np. imię, nazwisko, dane teleadresowe, adres e-mail, data urodzenia, wiek i płeć
Przetwarzamy dane dotyczące decyzji np. preferowanego kanału komunikacji
Przetwarzamy dane dotyczące wsparcia finansowego np. przesłanych darowizn
8. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe w ściśle określonych celach.
Przetwarzamy dane w celu wysyłania informacji o prowadzonych przez nas działaniach i akcjach (3 lata)
Przetwarzamy dane w celu zabezpieczenia działań administracyjnych i księgowych (6 lat)
Przetwarzamy dane w celu uzyskania finansowego wsparcia naszych działań (6 lat)
Przetwarzamy dane w celu realizacji naszych prawnych zobowiązań (10 lat)
10. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
11. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) oraz stosownych umów.
12. Dane osobowe przetwarzane są w zabezpieczonych bazach danych wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie upoważniania. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych;
13. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad:
• Rozliczalności;
• Przejrzystości;
• Prawidłowości;
• Rzetelności;
• Integralności;
• Poufności.
14. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po cofnięciu zgody na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także w celach archiwalnych i statystycznych.
Postanowienia końcowe
14. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do bezpłatnego:
• Dostępu do danych;
• Sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych;
• Żądania usunięcia danych;
• Żądania ograniczenia przetwarzania danych;
• Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
15. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

ZAPROSZENIE DO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Biblioteka Publiczna na ul. Ligonia 7 zaprasza na spotkanie z cyklu: „Niezwykli ludzie” z Łukaszem Baruchem
niewidomym wokalistą i działaczem społecznym.
Spotkanie „Kolorowe życie w ciemności” odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 r. o godzinie 17.00

Serdecznie zapraszamy.

Spotkanie w bibliotece