OGŁOSZENIA

POKAZ SPRZĘTU DLA NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH FIRMY ALTIX

Informujemy naszych członków, że w dniu 17 lipca 2018 r. odbędzie się w siedzibie koła terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Katowicach pokaz sprzętu tyfloinformatycznego dedykowanego osobom niewidomym i słabo wiedzącym pomagającego im na co dzień w pokonywaniu życiowych trudności i pracy zawodowej.
Serdecznie zapraszamy do licznego uczestnictwa.
Zarząd Koła

PĘTLA INDUKCYJNA DLA OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH W BAZYLICE OO. FRANCISZKANÓW W PANEWNIKACH

Pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących.

W dniu 15 czerwca 2018 r została zainstalowana pętla indukcyjna w Bazylice oo. Franciszkanów w Panewnikach – dzielnicy Katowic.

Pętla indukcyjna to potoczna nazwa systemu wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną (induktofoniczną). Umożliwia ona osobie niedosłyszącej odbiór czystego i wyraźnego dźwięku poprzez cewkę telefoniczną (T), w którą wyposażony jest niemal każdy aparat słuchowy. Aby skorzystać z dobrodziejstwa tego rozwiązania, należy w miejscu, gdzie zainstalowana jest pętla przełączyć aparat słuchowy z mikrofonu (M) na cewkę telefoniczną (T).

Pętla ma na celu poprawę jakości rozumienia mowy oraz odbioru dźwięku przez osoby słabosłyszące (korzystające z aparatów słuchowych) a także osoby głuchoniewidome mające jednocześnie uszkodzenie wzroku i słuchu w trakcie odbywających się w bazylice Mszy Świętych, koncertów i różnych spotkań.

Pętla indukcyjna została zainstalowana w ciągu ławek. Umożliwia ona poprzez przełączenie w aparatach słuchowych na cewkę indukcyjną eliminację lub ściszenie dźwięków otoczenia, a przez to słyszenie głosu mówiącego do mikrofonu bezpośrednio w aparatach słuchowych, co pozwala na zdecydowanie lepsze rozumienie mowy np. kapłana. Jednocześnie może z niej korzystać około 300 osób.

Środki na ten cel zostały pozyskane z Urzędu Miasta Katowice.

Zapraszamy do korzystania z tego rozwiązania osoby słabosłyszące, gdyż jak pokazują badania, dzięki pętli indukcyjnej zrozumiałość mowy u osób, które korzystają z aparatów słuchowych poprawia się w znaczny sposób.

UWAGA WAŻNA WIADOMOŚĆ DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Postanowienia wstępne
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski (zwane dalej: „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w Katowicach (adres: ul. Katowicka 77, 41-500 Chorzów), identyfikujące się numerem KRS: 0000012847.
2. Stowarzyszenie chroni dane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie przy ochronie danych osobowych.
Administrator danych osobowych
3. Jako administrator danych osobowych Stowarzyszenie odpowiada za wyznaczenie celu i sposobu przetwarzania danych, a także za ich bezpieczeństwo.
4. Stowarzyszenie przetwarza dane osób, które:
• Wstąpiły do Stowarzyszenia;
• Przekazały darowiznę na rzecz Stowarzyszenia;
• Wzięły udział w akcjach lub działaniach Stowarzyszenia;
• Skontaktowały się ze Stowarzyszeniem za pośrednictwem telefonu, listu lub maila;
• Zwróciły się do Stowarzyszenia z prośbą o wsparcie.
5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: ………………………..
Zasady przetwarzania danych
6. Dane osobowe przetwarzane są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wdrożoną polityką prywatności.
Przetwarzamy dane na podstawie zawartej umowy.
Przetwarzamy dane na podstawie prawnych zobowiązań np. w celu poinformowania naszych członków i członkiń o istotnych informacjach.
W zależności od rodzaju relacji ze Stowarzyszeniem zakres gromadzonych i analizowanych danych może być różny.
Przetwarzamy dane osobiste np. imię, nazwisko, dane teleadresowe, adres e-mail, data urodzenia, wiek i płeć
Przetwarzamy dane dotyczące decyzji np. preferowanego kanału komunikacji
Przetwarzamy dane dotyczące wsparcia finansowego np. przesłanych darowizn
8. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe w ściśle określonych celach.
Przetwarzamy dane w celu wysyłania informacji o prowadzonych przez nas działaniach i akcjach (3 lata)
Przetwarzamy dane w celu zabezpieczenia działań administracyjnych i księgowych (6 lat)
Przetwarzamy dane w celu uzyskania finansowego wsparcia naszych działań (6 lat)
Przetwarzamy dane w celu realizacji naszych prawnych zobowiązań (10 lat)
10. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
11. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) oraz stosownych umów.
12. Dane osobowe przetwarzane są w zabezpieczonych bazach danych wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie upoważniania. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych;
13. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad:
• Rozliczalności;
• Przejrzystości;
• Prawidłowości;
• Rzetelności;
• Integralności;
• Poufności.
14. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po cofnięciu zgody na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także w celach archiwalnych i statystycznych.
Postanowienia końcowe
14. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do bezpłatnego:
• Dostępu do danych;
• Sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych;
• Żądania usunięcia danych;
• Żądania ograniczenia przetwarzania danych;
• Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
15. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

ZAPROSZENIE DO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Biblioteka Publiczna na ul. Ligonia 7 zaprasza na spotkanie z cyklu: „Niezwykli ludzie” z Łukaszem Baruchem
niewidomym wokalistą i działaczem społecznym.
Spotkanie „Kolorowe życie w ciemności” odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 r. o godzinie 17.00

Serdecznie zapraszamy.

Spotkanie w bibliotece

ULGA REHABILITACYJNA CO SIĘ ZMIENI

Ulga rehabilitacyjna. Co się zmieni?

1. Więcej osób odliczy utrzymanie psa
Rozszerza się krąg osób, które będą mogły odliczyć wydatki na utrzymanie psa asystującego w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia nam, że: „Obecnie z odliczenia korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne będące osobami niewidomymi lub niedowidzącymi zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa. Osoby te mogą odliczyć od dochodu wydatki na utrzymanie psa asystującego do wysokości 2280 zł.

Po zmianach prawo do przedmiotowego odliczenia będą miały wszystkie osoby niepełnosprawne posiadające psa asystującego, do których zalicza się także psy sygnalizujące”.

2. Przewóz samochodem nie tylko na zabiegi

Szerszy będzie zakres odliczenia z tytułu wydatków związanych z koniecznym przewozem samochodem osobowym na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Tłumaczy Ministerstwo Finansów: „Obecnie osoby niepełnosprawne zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, posiadające samochód osobowy (stanowiący ich własność/współwłasność) – mogą odliczyć wydatki związane z koniecznym przejazdem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym 2280 zł.

Po zmianach zlikwidowane będzie ograniczenie dotyczące zabiegów rehabilitacyjnych, co przyczyni się do ułatwienia codziennego życia osobom niepełnosprawnym, które oprócz zabiegów rehabilitacyjnych np. wykorzystują samochód na przejazdy do lekarza, pracy czy na zakupy. Jednocześnie prawo do odliczeń uzyskają wszystkie osoby niepełnosprawne bez względu na posiadaną grupę inwalidzką”.

3. Odliczenie możliwe przy wyższym dochodzie

Do 10080 zł zostanie podniesiony dochód osoby z niepełnosprawnością będącej na utrzymaniu podatnika, uprawniający tego podatnika do odliczenia od swojego dochodu wydatków ponoszonych na cele rehabilitacyjne podopiecznego.

Ministerstwo Finansów podkreśla: „Obecnie podatnik mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne może odliczyć od swojego dochodu wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne tych osób, jeżeli w roku podatkowym ich dochody nie przekroczą kwoty 9120 zł.

Po zmianie kwota dochodu wyniesie 10080 zł. Ponadto projekt przewiduje, że do dochodów osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu podatnika nie będą wliczane alimenty na rzecz dzieci”.

UWAGA! Powyższe trzy zmiany mają wejść w życie w 1 stycznia 2018 r., ale będą mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017 r.

Źródło: www.niepelnosprawni.pl, 16.11.2017